Новини

За проекта

Проект „Culture Green” се реализира с финансовата подкрепа на Програма INTERREG V-A Румъния – България. Проектът се изпълнява в партньорство между Народно читалище „Развитие 1869“ Враца – водещ партньор и Община Пиатра Олт, Румъния – партньор.

Основната цел на проекта е развитие и популяризация на културното наследство в региона на Враца и Пиатра Олт. Целта на проекта ще бъде постигната чрез ремонт и рехабилитация на културна инфраструктура и организация и провеждане на мерки за популяризация на културното наследство в региона на Враца и Приатра Олт.

Дейностите по проекта предвиждат ремонт на концертна зала и подобряване на средата в Народно читалище „Развитие-1869“ Враца, ремонт на градския културен център в Пиатра Олт и оборудване на ремонтираните сгради.

Проектът предвижда още:

Организиране и провеждане на творчески работилници, представящи типични занаяти за региона Враца – Пиатра Олт;

Организиране и провеждане на голямо културно събитие с акцент върху типичните занаяти;

Създаване и промотиране на на културни туристически маршрути;

Създаване на уеб базирана платформа, популяризираща културното наследство в региона и създадените културни маршрути.

Общата стойност на проекта е 1 478 322.87 евро, от които 1 256 574.43 евро от Европейския фонд за регионално развитие, 192 167.21 от националните бюджети на България и Румъния и 29 581.23 евро – собствен принос на партньорите.

Проект „Culture Green (Култура в зелено)“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Стойност на съфинансирането от ЕФРР: 1 256 574.43 Евро.

Очакваме Ви във Враца и Пиатра Олт!

"Проект „Culture Green (Култура в зелено)“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България".
Стойност на съфинансирането от ЕФРР: 1 256 574.43 Евро.

"Съдържанието на тази  интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори."
www.interregrobg.eu