Регионална библиотека „Христо Ботев“

Регионална библиотека „Хр. Ботев” гр. Враца се намира в централната градска част на Враца, в близост до Регионалния исторически музей.

Регионална библиотека „Хр. Ботев” гр. Враца е основна библиотека за община Враца и с регионални функции за библиотеките от Врачанска област. Библиотеката е създадена през 1954 година.

Библиотечният й фонд включва над 245 876 библиотечни документи- книги, периодика, графични, картографски и нотни издания, CD, DVD и други носители на информация от всички отрасли на знанието. Ежегодно, библиотеката комплектува от 4000 до 5000 нови документи.

Особено ползотворна в последните няколко години е издателската дейност на библиотеката с книгите от поредицата „Роден край” – сборници с фолклорни текстове и материали, свързани с бита, вярванията, обредите и обичаите на хората от Врачанския край:

  • „Крал баир”
  • „Кавал ли свири, мома ли пее”
  • „Ой Коледо,мой Коледо”
  • „Мъдри думи”
  • „Цветница, Лазаре и Великден”
  • „Гергъовден във Врачанско”
  • „От Дунав до Балкана”
  • „Мара Врачанка”
  • „Празничен народен календар”

Библиотеката е организатор на ежегодните краеведски конференции на тема „Историята на родния край-послание към бъдещето”, на регионалния краеведски конкурс „Опознай миналото , за да живееш в бъдещето“.

"Проект „Culture Green (Култура в зелено)“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България".
Стойност на съфинансирането от ЕФРР: 1 256 574.43 Евро.

"Съдържанието на тази  интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори."
www.interregrobg.eu