Телефонни номера

Читалище „Развитие“ – гр. Враца; п.к.3000
бул. „Христо Ботев“ 28
Тел./факс: 092/ 62-47-40; 62-15-73;

Библиотека:  
Тел.:092/62-64-76;
E-mail.: biblrazvitie@abv.bg;

Детска школа по изкуствата:
Tел.:092/62-30-53;
E-mail.: chitalishte_rasvitie@mail.bgtochev_dimitar@mail.bg

"Проект „Culture Green (Култура в зелено)“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България".
Стойност на съфинансирането от ЕФРР: 1 256 574.43 Евро.

"Съдържанието на тази  интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори."
www.interregrobg.eu