Етнографско-възрожденски комплекс „Свети Софроний Врачански“

Етнографско-възрожденски комплекс „Свети Софроний Врачански“ към Регионалния исторически музей – Враца е архитектурно-етнографска музейна експозиция, създадена в периода от 1972 и 1987 година. Комплексът включва три възрожденски къщи и училище „Възнесение“, намиращи се в непосредствена близост до православния храм-паметник „Свети Софроний епископ Врачански“. Етнографско-възрожденския комплекс се намира в центъра на град Враца.
Етнографският комплекс представя събрани в едно традиционния бит, занаятите и културата на населението от Врачански регион във времето от края на 19 до средата на 20 век, а в църквата „Свети Софроний епископ Врачански“ има ценна сбирка от икони, включително такива, рисувани от Захари Зограф и Димитър Зограф, както и от майсторите от Дебърската школа.
В къщата на Димитраки Хаджитошев, един от най-заможните за времето си врачани, е представен интериорът на богата градска къща от 19 век, а в къщата на Григория Найденов е поместена експозиция „Светът на детето“ от края на 19 и началото на 20 век. В къщата на Иван Замбин са представени характерните за този край занаяти – златарство, лозарство и винарство и бубарство и копринарство. Под сайванта на двора в същата къща са поставени селскостопански оръдия на труда от 18-19 век, а в съседна пристройка са представени традиционни транспортни средства, произвеждани във Враца.
В изложбените зали на училището са представени традиционно облекло и елементи от бита, както и музикални инструменти.

"Проект „Culture Green (Култура в зелено)“ e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България".
Стойност на съфинансирането от ЕФРР: 1 256 574.43 Евро.

"Съдържанието на тази  интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори."
www.interregrobg.eu